یک روند جدید در دولت الکترونیک، حرکت در جهت گسترش خدمات برخط یکپارچه از طریق یک درگاه واحد (که اجازه دسترسی به مجموعهای از خدمات را می دهد) است. این رویکرد امکان تعامل شهروندان با موسسات عمومی و دریافت پاسخهای جامع و دقیق در قبال درخواستها و نیازهایشان را تسهیل می نماید. پیشرفتهای بسیاری در جهت ارائه خدمات عمومی به صورت یکپارچه در جهان انجام شده است. به عنوان مثال، ۹۸ کشور برای ارائه خدمات عمومی سیار و الکترونیک یک شناسه دیجیتال درخواست مینمایند. تلاش هایی برای حصول اطمینان از امنیت و حفظ حریم اطلاعات شخصی افراد انجام شده است. اما چالش هایی همچنان باقی است که برخی از انها مرتبط با مشکلات فنی تعامل پذیری سیستمها و برخی دیگر مرتبط با تنوع فناوری ها است. یکپارچگی خدمات در میان بخشها نیز یکی دیگر از چالشهای موجود است. در کشور ایران نیز درگاه ملی خدمات هوشمند راه اندازی شده که اگرچه به عنوان یکی از اقدامات اصلی، کلیه فرایندها و شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی در این درگاه ارائه شده است اما همچنان از منظر ویژگیهای فنی از جمله تعامل پذیری، دریافت شناسه دیجیتال به منظور ارائه خدمات و همچنین یکپارچگی در ارائه خدمات نیازمند بهبودهای بیشتر است.

همراستا با خدمات یکپارچه، دولت الکترونیک می تواند از یکپارچه سازی سیاستها و تشویق موسسات و نهادهای دولتی برای همکاری نزدیکتر پشتیبانی نماید. همچنین میتواند به سازمانها و نهادهای دولتی نگاهی عمیقتر برای بازنگری فرایندها و نحوه تصمیمگیری ارائه نماید. کمیسیون دولت الکترونیک در ایران با راه اندازی کارگروه  های استانی، خوشه ای و دستگاهی اقدامات موثری در جهت ارتقاء همکاری های نزدیک بخش های مختلف فراهم آورده است و همچنین برای ۶۹ دستگاه اجرایی کشور خدمات و شناسنامه آنها شامل فرایند و نحوه ارائه آنها را احصاء کرده و در درگاه واحد خدمات هوشمند نمایش داده است. با این وجود پیشرفت ها با سرعت کمی در حال وقوع است. اگرچه مثالهایی از یکپارچه سازی موفق سیاستها در حوزه اجتماعی وجود دارد اما یکپارچه سازی سیاستها و خدمات در میان ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی همچنان چالش برانگیز مانده است. تلاشها برای ارتقاء سیاستها و خدمات دولت متصل می بایست با تلاشها در جهت حصول اطمینان از پشتیبانی فرهنگهای سازمانی، مکانیزم های همکاری و سیستمهای مالی و مسئولیت پذیری از همکاری میان سازمانها همراه گردد.

 

 

 

برگرفته از گزارش:
UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2016: E-GOVERNMNET IN SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT