الان زمان برخواستن است.

این صدای کیم کیوساکی ، نویسنده کتاب زن ثروتمند است که زنان را به برخواستن دعوت می کند. زنانیکه می خواهند کنترل آینده مالی خود را به دست بگیرند و نمی خواهند برای امرار معاش و امنیت خود به شخص دیگری وابسته باشند. زنانیکه می خواهند به خانواده شان کمک کنند تا تصمیمات مالی بزرگ را بگیرند. کیم زنان را تشویق می کند تا موانع را کنار بگذارند و برخزیند و به آنجا که فکر می کنند برسند. و بر هوش مالی خود استوار شوند.

کیم در کتاب منحصر به فرد خود در مورد رویکرد ساده افزایش شهامت، غلبه بر سردرگمی، و ایجاد اعتماد، که مولفه های اصلی تحقیق رویا های مالی هستند، از تجربه خودش میگوید. او داستان های واقعی از کسب و کار و سرمایه گذاری را طوری بیان می کند که شما را روشن می کند و به شما شهامت می دهد.

اکنون زمان بر خواستن است. این پیام از طرف کیم به همه زنانی است که با تنگنا های مختلفی روبرو هستند. اکنون وقت پایه ریزی، اقدام و هدایت به سمت زندگی ثروتمندی است که لیاقت آن را داریم.