زن ها از فرصت ها و امکانات موجود کنونی لذت می برند که می توان گفت مادران و کمتر از ان ها مادر بزرگ های آن ها هرگز از چنین فرصت هایی برخوردار نبودند و این امکانات را نداشتند. مادر خود من بعد از بارداری برادر بزرگ ترم کار کردنش را متوقف کرد و آن را کنار گذاشت. هیچ کدام از مادر بزرگ هایم نیز رانندگی کردن را یاد نگرفتند. هیچ کدام از آن ها نیز امکان رفتن به کالج را نداشتند. اما با وجود همه ی این پیشرفت های صورت گرفته و همه ی امکانات موجود هنوز هم بسیاری از زنان پشت مرد ها پنهان شده اند و نشانی از آن ها دیده نمی شود، هنوز هم برای اثبات خودشان و نشان دادن هر آن چه که هستند و برای دستیابی به همه ی چیزها به صورت یکسان در حال تلاش کردن هستند، یا حداقل چیزی که می خواهند این است که در ارتباط با همه ی کار هایی که انجام می دهند و برای انجام دادن دارند احساس خوشایندی داشته باشند.

پس اگر تنها یک چیز باشد که شما باید از این مقاله یاد بگیرید و به کار ببرید، آن فقط این مساله می باشد:  منتظر زمانی نباشید که کاملا احساس شجاعت کنید و اطمینان کنید که دیگر هیچ اشتباهی را انجام نمی دهید. صدای خود را بلند تر کنید. ارزش خود را بدانید. در ارتباط با صندلی و جایگاه تان مدعی باشید.  ممکن است گاهی برای دستیابی به هر آن چه می خواهید، برای برداشتن گام های قاطعانه تر و اعتماد به نفس بیش تر نسبت به مردان گام های بیش تری را بپیمایید و هزینه کنید؟ بله، این اتفاق می افتد. اما شاید انتظار برای از بین رفتن این تبعیض های جنسیتی و ریشه کن کردن قدرت های جنسی زمانی را بیش تر از عمر ما طلب کند. از این رو این دلیلی است که بیش تر زنان در حال تشویق و ترغیب دیگران برای بازنگری قدرت شان فارغ از این دیدگاه جنسیتی می باشند.

بنابراین چگونه می توان این کار را انجام داد و با این کشمکش پیش روی زنان مقابله کرد؟ در این مقاله شش توصیه ی اساسی برای زنانی که می خواهند بیش تر از این چیزی که هستند باشند و فراتر از این کار ها کاری را انجام بدهند اما در این باره و این که بتوانند در زمان درست برای رسیدن به موفقیت شان تلاش کنند دچار شک و تردید می باشند، ارائه شده است.

اعتماد به نفس