کتاب لطفا گوسفند نباشید! ، در حقیقت نویسنده ای ندارد! بلکه شخصی به نام محمود نامنی آن را از کتب، سخنرانی ها، دست نوشته ها و مقالات متعدد جمع آوری کرده و بدین ترتیب این کتاب نه نویسنده، که دارای گردآورنده است.

از سری کتب خودشناسی بوده که تا به حال بیش از سی بار به چاپ رسیده است.

توضیح دیگر آنکه در این کتاب، اندیشه ها، سخنان، داستانهای کوتاه و تجربیات بی بدیلی گرد هم آمده و به دلیل کوتاهی و بخش بخش بودن مطالب آن حتی برای افرادی که اندک زمانی برای مطالعه دارند قابل استفاده است. زیرا مطالب آن به یکدیگر مرتبط نبوده و دارای جملاتی منفک از هم می باشد.

این کتاب تلنگری است بر پیکره ی روح آدمی؛ چرا که حقایقی را بر انسان روشن می کند که یا آنها را نمی دانسته و یا دست کم در صورت داشتن علم به آنها، به آن مطالب نمی اندیشیده است.

توصیه ای که در آغاز این کتاب به خوانندگان محترم شده است آن است که این کتاب را عمودی بخوانید، نه افقی! یعنی نخوانید که بخوابید، بلکه بخوانید تا بیدار شوید. نکته ی دیگر آنکه همیشه کیفیت بر کمیت غالب بوده است؛ پس مهم نیست چقدر بخوانیم، مهم آن است که چگونه بخوانیم.

گردآوری شده  در خانه موفقیت | TFETimes