امید به زندگی خود را حساب کنید

به کمک این ماشین حساب می توانید با توجه به سن فعلی و جنسیت امید به زندگی خود را حساب کنید.

این شاخص بر مبنای میانگین جهانی محاسبه می شود و امید ریاضی عمر باقیمانده شما را بر حسب مرد یا زن بودن مشخص می کند.