این کتاب برای همه مدیرانی تهیه شده است که می خواهند وضعیت عملکرد واحدهای مختلف شرکت خود را بدانند. در این کتاب علاوه بر شاخص‏های عمومی عملکرد سازمان، شاخص‏های خاص ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف شامل حسابداری، مالی، مهندسی، لجستیک، تولید، بازاریابی و فروش ارایه شده است. شاخص‏های مطرح شده نه تنها بعد مالی سازمان را پوشش می‏دهند، بلکه کارایی، اثربخشی، ظرفیت و سهم بازار شرکت را نیز مورد بررسی قرار می‏دهند.

استیون براگ

محسن قره خانی- حسین صامعی

آبان ۱۳۹۲-چاپ دوم۱۳۹۳