عنوان کتاب: استراتژی اقیانوس آبی

دبلیو چان کیم، رنه مابورنیا

کتاب استراتژی اقیانوس آبی کتابی است که شرکت‏‌ها را به چالش می‏‌کشد، چالشی که از خود سوال کنند آیا این اقیانوس خونین رقابت محل مناسبی برای فعالیت است؟ چه میزان از انرژی مجموعه را برای این رقابت می‌گذاریم؟ در نهایت چه سهمی از کیک بازار نصیب ما می شود؟ یا راه دیگری وجود دارد و باید اقیانوسی آبی خود را پیدا کنیم.

به گفته ناشر این کتاب نشان می‌‏دهد که چگونه می‌‏توان به این هدف رسید. در این راه، ابتدا مجموعه‌ه‏ای از ابزارهای تحلیلی و چارچوب‏ها را معرفی می‌کند که به شما نشان می‌‏دهد چگونه می‏‌توانید به‏ صورتی ساختار یافته روی این چالش اقدام کنید و پس از آن اصولی را شرح می‌‏دهد که استراتژی اقیانوس آبی را تعریف کرده و آن را از تفکر استراتژیک رقابت محور متمایز می‌‏سازند.

این کتاب راهنمایی است برای یافتن اقیانوس آبی، اقیانوسی بدون رقیب

آنچه در این کتاب می خوانیم:

کمک! اقیانوس من دارد سرخ می شود
چاپ جدید چه چیزهای جدیدی دارد؟
نقاط تمایز مهم کدام اند؟
چرا اهمیت استراتژی اقیانوس آبی رو به افزایش است؟
مقدمه چاپ اصلی
فصل اول
خلق اقیانوسهای آبی
فضای بازار جدید
میزان تأثیر خلق اقیانوس های آبی
اولویت فزاینده ایجاد اقیانوس های آبی
۳۵ حرکتِ استراتژیک  از شرکت و صنعت تا
نوآوری در ارزش: سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی
تدوین و اجرای استراتژی اقیانوس آبی

فصل دوم
ابزارهای تحلیلی و چارچوبها
تابلوی طراحی استراتژی
چارچوب چهار اقدام
جدولِ حذف – کاهش – افزایش – خلق
سه مشخصه یک استراتژی خوب
تمرکز
خواندن منحنی های ارزش
فصل سوم
تجدید ساختار مرزهای بازار
مسیر ۱: دیدن، فراتر از صنایع جایگزین
مسیر ۲: در نظر گرفتن گروه های استراتژیک در صنایع
مسیر ۳: درنظر گرفتن زنجیره خریداران
مسیر ۴: درنظر گرفتن محصولات و خدمات مکمل
مسیر ۵: درنظر گرفتن جذابیت های کارکردی یا احساسی برای خریداران
مسیر ۶: در نظر گرفتن زمان
درک فضای بازار جدید
۸ استراتژی اقیانوس آبی
فصل چهارم
تمرکز روی تصویر کلان ب هجای اعداد
تمرکز روی تصویر کلان
ترسیم تابلوی طراحی
مجسم سازی استراتژی در سطح کلان سازمان
غلبه بر محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک
فصل پنجم
رسیدن به مرزی فراتر از تقاضای موجود
سه لایه غیرمشتر یها
برای بزرگ ترین حوزه حرکت کنید
فصل ششم
رعایت ترتیب استراتژی درست
ترتیب درست مراحل استراتژیک
آزمودن برای مطلوبیت استثنائی
شش مرحله چرخه تجربۀ خریدار
شش اهرم مطلوبیت
از مطلوبیت استثنایی تا قیمت گذاری استراتژیک
از قیمت گذاری استراتژیک به هدف گذاری در هزین هها
از مطلوبیت، قیمت و هزینه تا انتخاب
شاخص ایده های اقیانوس آبی
فصل هفتم
غلبه بر موانع کلیدی سازمانی
رهبری نقطۀ عطف در عمل
اهرم مرکزی : عوامل تأثیرگذار نامتناسب
گذر از موانع شناختی
مشتریان ناراضی را ملاقات کنید
پریدن از روی مانع منابع
توزیع دوباره منابع در حوزه های فعال
هدایت دوباره منابع از نقاط غیرفعال
درگیر شدن در جریان مبادله و جابه جایی منابع
عبور از مانع انگیزشی
قرار دادن مهره اصلی در تنگ ماهی
تجزیه مسایل در آماده ساختن سازمان برای تحول
فصل هشتم
اجرا را در درون استراتژی جای دهید
فرایند ضعیف می تواند اجرای استراتژی را خراب کند
قدرت فرایند عادلانه
سه اصل فرایند عادلانه
داستان دو کارخانه
چرا فرایند عادلانه اهمیت دارد؟
نظریۀ شناسایی فکری و احساسی
فرایند عادلانه و استراتژی اقیانوس آبی
فصل نهم
هم راستایی ارزش، سود و مشو قها
سه درو نمایه استراتژی
دستیابی به هم راستایی استراتژیک در اقیانوس آبی
هنگامی که استراتژی ه مراستایی مناسبی ندارد
جمع بندی
فصل دهم
تجدید اقیانو سهای آبی
موانع تقلید
بازسازی اقیانوس آبی
فصل یازدهم
اجتناب از دا مهای اقیانوس سرخ
پیوست الف
نمایی از الگوی تاریخی خلق اقیانوس آبی
پیوست ب
نوآوری در ارزش، دیدگاه تجدید ساختارگرایانه از استراتژی
پیوست ج
دینامیک بازار برای نوآوری در ارزش
یادداشت ها