عنوان کتاب: افسانه خوشبختی (پرورش ذهن موفق)

نویسنده: دکتر ویل ادواردز

تکنیک های کتاب افسانه خوشبختی به ما یاد می دهد چطور فرایندهای فکری خود را دگرگون سازیم و ذهنیت مبتنی بر موفقیت واقعی پیدا کنیم. اگر ذهنیت درستی داشته باشیم، در خلق خواسته مان محدودیتی وجود نخواهد داشت. اید این نکتۀ مهم را در سفر به یاد داشته باشیم که ما در حال پیمودن یک مسیر هستیم، عجله نکنیم و از این سفر لذت ببریم.

مهم ترین نکته ای که باید بفهمیم آن است که قرار دادن اندیشه در راستای تحقق آرزوها، سرمایه گذاری برای تحقق آن هاست.

فهرست مطالب

 • خوشبختی: علت است یا معلول
 • احساس امنیت واقعی
 • در جستجوی قدرتمندی
 • کلید خوشبختی
 • خلق کار معنادار
 • پرورش ذهنیت
 • تععین هدف به زبان ساده
 • عمل کردن
 • حفظ انگیزه
 • لذت بردن از سفر
 • همه چیز به شما بستگی دارد
گردآوری شده در مجله بیستک