عنوان کتاب: اقتصاد خیر و شر

نویسنده: توماش زدلاچک

توماش زدلاچک از معدود کسانی است که پایه‌های علم اقتصاد را لرزانده‌اند. او عضو شورای ملی اقتصاد در پراگ است و آثارش جزو پرفروش‌ترین کتاب‌هاست.

زدلاچک در اقتصاد خیر و شر در رشتهٔ اقتصاد تجدید نظر اساسی می‌کند و فرض‌های ما را دربارهٔ جهان به چالش می‌کشد. اقتصاد را نه‌فقط پژوهشی ریاضی بلکه در واقع پدیده‌ای فرهنگی و محصول تمدن می‌داند: اقتصاد که کار خود را از فلسفه آغاز کرد با تاریخ و افسانه و دین و اخلاق در هم تنیده است. حتی پیچیده‌ترین الگوی ریاضی هم در واقع داستان و حکایت است؛ کوشش ماست برای فهم عقلانی جهان پیرامون‌مان. علم اقتصاد هم جهان را توصیف می‌کند و هم معیارهای بهنجاری را تبیین و وضعیت آرمانی را مشخص می‌کند.

در سراسر کتاب اقتصاد خیر و شر پرسش‌های فرا-اقتصادی دقیق و هوشمندانه‌ای مطرح می‌‌شود: معنی و هدف اقتصاد چیست؟ آیا می‌توانیم هر کاری را که به لحاظ فنی قادر به انجام آن هستیم به لحاظ اخلاقی انجام دهیم؟

اقتصاد خیر و شر با برتر نهادن حکمت فیلسوفان و شاعران بر الگوهای خشک ریاضی، تغییر شیوهٔ محاسبهٔ ارزش اقتصادی را نوید می‌دهد.

از دید زدلاچک اقتصاد نه فقط پژوهش‌های ریاضی بلکه پدیده‌ای فرهنگی و محصول فرهنگ است. از دید او حتی پیچیده‌ترین الگوی ریاضی هم در واقع داستان و حکایت است؛ کوشش ما است برای فهم عقلانی جهان پیرامون‌مان. علم اقتصاد هم جهان را توصیف می‌کند و هم معیارهای بهنجاری را تبیین و وضعیت آرمانی را مشخص می‌کند. در سراسر کتاب این پرسش‌ها مطرح می‌شود که معنی و هدف اقتصاد چیست؟ آیا می‌توانیم هر کاری را که به لحاظ فنی قادر به انجام آن هستیم به لحاظ اخلاقی انجام دهیم؟ کتاب اقتصاد خیر و شر با برتری نهادن حکمت فیلسوفان و شاعران بر الگوهای خشک ریاضی، تغییر شیوه محاسبه ارزش اقتصادی را نوید می‌دهد. کتاب بعد از مقدمه از دو بخش و ۱۴ فصل تشکیل شده است. بخش اول اقتصاد باستان و فراسوی آن نام دارد.

فهرست مطالب

بخش ۱ : اقتصاد باستان و فراسوی آن

فصل ۱ : حماسه گیل گمش (درباره کارایی، جاودانگی و اقتصاد دوستی)

فصل ۲ : عهد عتیق (زمینی بودن و خوبی)

فصل ۳ : یونان باستان

فصل ۴ : مسیحیت (معنویت در دنیای مادی)

فصل ۵ : دکارت مکانیک

فصل ۶ : کندوی رذایل برنارد مندویل

فصل ۷ : ادم اسمیت، آهنگر اقتصاد

بخش ۲ : اندیشه های کفرآمیز

فصل ۸ : نیاز به آزمندی (تاریخ خواسته ها)

فصل ۹ : پیشرفت، آدم جدید و اقتصاد سبت

فصل ۱۰ : محور خیر و شر و کتاب های مقدس علم اقتصاد

فصل ۱۱ : تاریخ دست نامرئی بازار و انسان اقتصادی

فصل ۱۲ : تاریخ روح حیوانی (رویا هرگز نمی خوابد)

فصل ۱۳ : فرا – ریاضیات

فصل ۱۴ : اربابان حقیقت (علم، افسانه و ایمان)

گردآوری شده در مجله بیستک