عنوان کتاب: بازیکن تیمی ایدئال

 پاتریک لنچونی

رهبرانی که می توانند کارمندانی فروتن، پرولع، هوشمند را شناسایی، استخدام و تربیت کنند بسیار برتر از رهبرانی هستند که نمی توانند این کار را انجام دهند. زیرا آنها قادرند خیلی سریع تر و به آسانی تیم های قوی تری بسازند.

هدف این کتاب کمک به درک این موضوع است که چگونه ترکیب این سه خصلت ساده (فروتن، پرولع، هوشمند) می تواند فرایند کار تیمی را در سازمان یا در زندگیتان تسریع کند.

نویسنده کتاب، پاتریک لنچونی، مدیر و بنیانگذار شــرکت مدیریــت تیبل گروپ است. مشــتریان شــرکت او مدیران ارشــد مشــاوره فورچون انــد. او فــردی شناخته شــده در حوزه ســلامت ســازمان، منابع انسانی و توانمندســازی تیم های کاری در ســطح بین المللــی به شــمار مــیرود. از لنچونــی تا کنــون ده کتاب در شمارگان میلیونی منتشر شــده اســت. مصاحبه های او نیز در نشــریات معتبری چون والاستریت ژو رنال و یواِسای تودی انتشار یافته است.

مخاطبان کتاب بازیکن تیمی ایدئال سه گروه اصلی اند:

نخســت، دانش آمــوزان دبیرستان کــه می خواهند مهارت های مرتبط با کار تیمی خــود را افزایــش دهنــد و با ســاختن تیمهای مؤثــر از هم افزایی ایجادشده بــرای انجــام دادن کارهــای بزرگتر بهره مند شــوند. متأسفانه مشهود اســت.
دوم، دانشــجویانی کــه قصــد دارنــد در مقــام کارآفریــن یــا فــردی مؤثــر در کسـب و کار در سازمان ها و شرکت ها مشــغول به کار شــوند و در یافته اند کــه کار تیمی رمــز موفقیــت در چنین عرصه ای اســت.

ســوم، مدیــران و افزایی ناشی از کار تیمی منشأ کارکنان سازمانهایی که قصد دارند با هم دسته جمعی تحولی اساســی در زندگی خود یا سازمانشان شوند. مطالعه تجربیات مشـترک در این بخــش روش یادگیری مؤثری و گفت و گــو دربارهرای عملی سازی کار تیمی در سازمان هاست.

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک