عنوان کتاب: تحلیل داده‌های اقتصادی

نویسنده: گری کوپ

استفاده ناچیز از روابط ریاضی را باید از امتیازات کتاب تحلیل داده‌های اقتصادی دانست. این کتاب برای افرادی که پیشینه آموزشی آن‌ها دربرگیرنده ریاضیات نبوده اما در عین حال تمایل دارند الگوهای اقتصادسنجی را بیاموزند، بسیار مناسب است. تحلیل داده‌های اقتصادی به شما کمک می‌کند مفاهیمی چون GARCH، VECM، ARDL،Logit را بدون نیاز به معادلات ریاضی، فرا گیرید. باید خاطرنشان ساخت مهم‌ترین الگوهای اتصادسنجی مدرن در این کتاب پوشش داده می‌شود. گری کوپ این کتاب را براساس دوره‌ای درسی در دانشگاه ادینبورگ با عنوان تحلیل داده‌های اقتصادی، تدوین کرده است.

فهرست مطالب

پیش‌گفتار مترجمان
پیش‌گفتار چاپ چهارم
پیش‌گفتار چاپ سوم
پیش‌گفتار چاپ دوم
پیش‌گفتار چاپ اول
فصل ۱: مقدمه
فصل ۲: مبانی کار با داده‌ها
فصل ۳: همبستگی
فصل ۴: معرفی رگرسیون ساده
فصل ۵: جنبه‌های آماری رگرسیون
فصل ۶: رگرسیون چندگانه
فصل ۷: رگرسیون با متغیرهای مجازی
فصل ۸: الگوهای انتخاب کیفی
فصل ۹: رگرسیون با وقفه زمانی: الگوهای با وقفه توزیعی
فصل ۱۰: تحلیل سری‌ زمانی تک متغیره
فصل ۱۱: رگرسیون با متغیرهای سری ‌زمانی
فصل ۱۲: کاربرد الگوهای سری ‌زمانی در اقتصاد کلان و مدیریت مالی
فصل ۱۳: محدویت‌ها و راه‌حل‌ها
ضمیمه الف: شیوه نوشتن یک مقاله
ضمیمه ب: فهرست راهنمای داده‌ها

 
گردآوری شده در مجله بیستک