عنوان کتاب: تفکر، سریع و کند

 دانیل کانمن

کتاب پرفروش تفکر، سریع و کند دانیل کانمن، روان شناس و برنده نوبل اقتصاد، خلاصه تحقیقاتی است که با همکاری آموس تورسکی بیش از چند دهه مشغول آن بوده است. این کتاب شامل سه بخش از مراحل کاری اوست: کارهای اولیه، یعنی سوگیر ی های شناختی، سپس نظریه چشم انداز و پس از آن پژوهش هایی در زمینه ی شادی است. محور اصلی کتاب، بررسی دو سیستم در نحوه تفکر ما است: سیستم یک که سریع، شهودی و هیجانی است، در صورتی که سیستم دو آهسته تر، خودخواسته تر و منطقی تر است. این کتاب ترسیم سوگیری های شناختی در ارتباط با هر نوع تفکر است که با پژوهش های خود کانمن درباره نفرت از باختن آغاز می شود. کتاب حاضر، با پشتوانه چند دهه پژوهش های دانشگاهی، نشان می دهد که افراد، با تغییر چارچوب پرسش و جایگزین کردن پرسش های ساده تر، در حقیقت به قضاوت های انسانی، بیش از حد اهمیت می دهند. کانمن، با شرح کار کرد این دو سیستم، تلاش می کند نشان دهد که چه وقت می توانیم در تصمیم گیری های مربوط به زندگی و تجارت به بینش و شهود خود اطمینان کنیم و چه زمانی از آن بپرهیزیم و با شناخت سوگیری های ذهنی از اشتباهات اجتناب کنیم. این کتاب برنده جایزه بهترین کتاب آکادمی ملی علوم و جایزه کتاب لس آنجلس تایمز است و نیویورک تایمز آن را جزء یکی از ده کتاب برتر سالانه خود انتخاب کرده است.

 

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES