عنوان کتاب: جاری‌سازی استراتژی

نویسنده: مجتبی لشکربلوکی

بسیاری از ما شاهد استراتژیهایی بوده‌ایم که هیچگاه پیاده نشده‌اند و یا در کشاکش رویارویی با ناهمواری های داخلی و محیطی از پیشروی باز مانـده‌اند. این شرایـط برای هیچکس مطلوب نیست ولی به هرصورت اتفاق افتاده و هنوز هم میافتد، چرا؟ زیرا جاری‌سازی استراتژی دنیایی پیچیده و بزرگ است که باید آن را به خوبی دنیای برنامه‌ریزی استراتژیک شناخت در این کتاب برآنیم تا حتی‌المقدور متدولوژی‌ای کامل، ساختیافته و کاربردی ارایه شود. این الگو همانند یک نقشه راهنما، در هر مقطع از سیر حرکت استراتژیک، ضرورت‏‌های اصلی را آشکار ساخته و اولویت‌های مدیریتی و راهبری را در کانون توجه قرار می‌دهد.

فهرست مطالب

فصل اول: اهمیت و جایگاه جاری‌سازی استراتژی

فصل دوم: عملیاتی سازی یا اجرایی کردن استراتژی

فصل سوم: نقشه استراتژی و عملیاتی کردن استراتژی

فصل چهارم: یادگیری و کنترل استراتژیک

فصل پنجم: مبانی مدیریت تحولات استراتژیک

فصل ششم: از شرایط اضطرار تا چشم انداز مشترک

فصل هفتم: از هموارسازی تا نهادینه سازی تحولات استراتژیک

فصل هشتم: همسوسازی فرهنگ و استراتژی

فصل نهم: همسوسازی ساختار و استراتژی

فصل دهم: همسوسازی سیستم ها و استراتژی

فصل یازدهم: مدل متا: مسیر تحقیق استراتژیک

فصل دوازدهم: تحلیل نمونه موردی جاری سازی استراتژی براساس مدل متا

فصل سیزدهم: جاری سازی استراتژی در پنج دقیقه

فصل چهاردهم: بیست اصل کلیدی مدل متا و ده باور اشتباه

فصل پانزدهم: جایگاه مدل متا در متا مدل دیاموند: نگاهی فراگیر به مدیریت استراتژیک

گردآوری شده در مجله بیستک