عنوان کتاب: جنگ بر سر ثروت

نویسنده: گبر اشتاینگارت

اقتصاد بین‌الملل، روابط بین‌المللی و جهانی شدن موضوع نوشتار حاضر است. نگارنده در کتاب جنگ بر سر ثروت ضمن تعریف و توضیح جهانی شدن، نیروهایی را بررسی می‌کند که این تغییرات جهانی را به پیش می‌رانند. همچنین انرژی عظیم ورای جهانی شدن، چگونگی تأثیر این فرآیندها بر ایالات متحّده، چگونگی شکل‌گیری دوباره آن، ثروت بین‌المللی و عواقب توقف فرایند جهانی شدن را توضیح می‌دهد. وی سرانجام شرح می‌دهد که اگر آمریکا می‌خواهد قدرت و رفاه شهروندانش را در شرایط تغییر یافته حفظ کند، چگونه می‌تواند به صورت راهبردی عمل کند. در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: «اما من ساده‌دل بودم. تازه برگشته بودیم که گزارش رسید مهاجمان ناشناس شبانه مدرسه دخترانه را منهدم کرده‌اند و دولت از ترس جان بچه‌ها مدرسه را بسته است. گفته یکی از امرای ارتش محلی را که آن زمان از پذیرفتنش امتناع کرده بودم، به یاد آوردم: طالبان برگشته‌اند. برای من کابل مکان امیدهای بر باد رفته است. تجاربم در آنجا ــ و واقعیات روزمره ــ مرا واداشته که با این پرسش بنیادی روبرو شوم: آیا واقعا امکان دارد که بتوان جامعه‌ای قرون وسطایی را با پول، عزم راسخ و قدرت برتر نظامی به عصر مدرن کشاند؟ آیا به همان شیوه‌ای که هواپیما و خانه می‌سازیم می‌توانیم ملت بسازیم؟»

 

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک