عنوان کتاب: خبر ربایی (پدیده نوظهور در بازاریابی)

نویسنده: محمود محمدیان – محمد مرشدی صائین

یکی از پدیده های نوین بازاریابی مبحث خبر ربایی است که به شدت می تواند به شرکت ها در هر حوزه ای کمک کند. همه شرکت ها نیاز دارند تا با مخاطبان بالفعل و بالقوه خود ارتباط برقرار کنند؛ اما بسیاری از آنها بودجه لازم برای این ارتباط را در اختیار ندارند. برخی هم از بودجه لازم برخوردارند، اما نمی توانند حتی با صرف این بودجه به بخش زیادی از مخاطبان خود رسیدگی کنند. بدین ترتیب با قاطعیت می توان گفت که پدیده خبر ربایی به شدت می تواند به آنها کمک کند.

اصطلاح خبر ربایی را اول بار دیوید اسکات به کار برده است. او این اصطلاح را از واژه هواپیما ربایی – hijacking- الهام گرفته و بر اساس آن واژه خبر ربایی– newsjacking– را ساخته است. او در این زمینه سخنرانی هایی هم داشته و یک کتاب الکترونیکی بسیار کوچک هم به رشته تحریر درآورده است. کتاب الکترونیکی کوچک ایشان را به طور کامل مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که مثالهای آن برای خواننده ایرانی چندان قابل فهم نیست. از سوی دیگر، کتاب نیز با چهارچوب های متعارف علمی نوشته نشده است. از همین رو با ایشان ارتباط برقرار کردم و پیشنهاد نگارش یک کتاب علمی و کامل تر در این زمینه را دادم. ایشان ضمن استقبال عنوان کردند که امتیاز کار متعلق به ناشر کتاب الکترونیکی است و بهتر است با او وارد مذاکره شویم. از آنجایی که این عملیات قدری زمان بر بود و من وقت لازم را نداشتم به اتفاق آقای مرشدی کار تألیف یک کتاب به زبان فارسی در این زمینه با محوریت کتاب اسکات را شروع کردیم.

فهرست مطالب

فصل اول:خبرربایی,پدیده ای نوظهور در علم بازاریابی

فصل دوم:چرخه عمر جریان خبری

فصل سوم:خبریابی از طریق توجه همه جانبه به کلیه رسانه ها

فصل چهارم:تکنیک های شکار خبر

فصل پنجم:تداوم و پیگیری اخبار

فصل ششم:خبرربایی از طریق تکمیل خبر

فصل هفتم:تلاش برای داشتن اسم و رسم در صنعت

فصل هشتم:حساس کردن خبرنگاران به خبر

فصل نهم:خبرربایی در شرکت های غول پیکر

فصل دهم:تله گذاری و خلق موقعیت

فصل یازدهم:خبرربایی در بازار یابی B2B

فصل دوازدهم:خبرربایی,تیغی دو لبه

فصل سیزدهم:ابعاد اخلاقی خبرربایی

فصل چهاردهم:معرفی استاد برجسته خبرربایی

فصل پانزدهم:جمع بندی و آخرین توصیه ها

گردآوری شده در مجله بیستک