معرفی کتاب: خرد عملی

نویسنده: جیمز وستلی

خرد، شعور و معرفت مفاهیمی هستند که از بدو پیدایش به جز در موارد استثنایی و خاص گنجه‌نشین کتابخانه‌ها بودند و به ندرت در زندگی روزمرة انسان نقش ایفا می‌کردند، از این رو اساسا جنبة ذهنی داشتند و برای مباحثات، شاعری و میزگردها خوراک تهیه می‌کردند و به آن «خرد نظری» می‌گفتند. اما باید باور داشت که امروزه نیروی اولیه و مادر تمام نیروها شعور است. نیروی شعور از طریق خرد تبدیل به نیروی جاذبه‌ای می‌شود که می‌تواند سطح زندگی انسان را دگرگون سازد و فکر و اندیشه را از وادی ذهن به وادی عمل بکشاند و انسان را در اوج انسانیت قرار دهد. بی‌شک در چنین جایگاهی «خرد نظری» تبدیل به «خرد عملی» خواهد شد. در کتاب حاضر، از دیدگاه فلسفی و علمی مبحث خرد عملی، که در سایة خرد نظری شکل می‌گیرد، تحت مباحثی با عنوان «قانون جاذبه»، «تفکر جامع» و «ارزش تجربه» بررسی گردیده است.

خرد و شعور و عرفان به زباني ساده مجموعه قانون‌مندي‌هاي كيهاني است، و خردمند و عارف كسي است كه قانونمندي‌هاي كيهاني را شناخته و منطبق با آن‌ها زندگي مي‌كند. سال‌ها رشد و تكامل لازم بود تا جوامع انساني اين قابليت را پيدا كنند كه بتوانند به جاي قانون‌بندي‌هاي بشري از قانونمندي‌هاي كيهاني براي اداره امور جوامع خود استفاده كنند.

گردآوری شده در مجله بیستک