عنوان کتاب: ذهن و بازار

نویسنده : جری مولر

اندیشیدن و نوشتن درباره سرمایه‌داری و کاپیتالیسم هیچ‌گاه منحصر به اقتصاددانان نبوده‌است. قرن‌های متمادی فیلسوفان، سیاست‌مداران، شاعران و دانشمندان علوم اجتماعی، درباره اثرات فرهنگی، اخلاقی و سیاسی سرمایه‌داری بحث کرده‌اند و دعاوی آنان نیز فراوان و متفاوت بوده‌است.

کتاب “ذهن و بازار، جایگاه سرمایه‌داری در تفکر اروپای مدرن” اثر جری مولر تاریخچه‌ای است جالب توجه در این باره که ایده سرمایه‌داری چگونه در اندیشه غربی تکوین و تکامل یافته‌است. جری مولر، استاد تاریخ دانشگاه کاتولیک آمریکا واقع در واشنگتن. دی. سی، در این کتاب به بررسی رشته‌ای گیرا از آرا و افکار درباره پیامدهای سرمایه‌داری و استلزامات آتی آن نشسته‌است و این کار را با پوشش‌دادن به طیف گسترده‌ای از نظرات و عقاید انجام داده که هم‌زمان دربرگیرنده نظرات هابز، آدام اسمیت، ادموند برگ، هگل، مارکس، متیو آرنولد و نیز روشنفکران کمونیست، فاشیست و نئولیبرال قرن بیستم است.

کتاب ذهن و بازار نمونه‌ای است جذاب و دست‌یاب از تاریخ اندیشه‌ها، اندیشه‌هایی که در هر گوشه‌وکنار زندگی روزمره طنین‌انداز هستند.

گردآوری شده در مجله بیستک