عنوان کتاب: ذهن کامل نو

   دانیل ه. پینک

دنیل اچ پینک (Daniel H. Pink)د ر مقدمه ی این کتاب می گوید خلق زیبایی، داستان گویی، ابداع چیزهای جدید، دوست داشتن دیگران، بازی کردن و طلب معنا همه بخشی از معنای انسان بودن است.

او معتقد است دنیا به ذهن کامل نو نیاز دارد و اینکه اندیشه ها، و اقداماتی که به زودی با آنها مواجه می شویم باید بتوانند به ما کمک کنند که کسب و کار، حرفه، و زندگیمان را کمی بهتر کنیم.

کتاب ذهن کامل نو دو بخش اصلی دارد که بخش اول آن عصر مفهومی یا conceptual age را شرح می دهد. و بخش دوم آن به اسم حواس شش گانه، شش توانایی (حس) اساسی انسان را که برای موفقیت چشمگیر حرفه ای و شخصی در عصر حاضر و به خصوص در آینده نیاز داریم را مشخص می کند و فاش می کند که چگونه در آنها استاد شویم و فراتر از قواعد و قوانین معمول که یک زندگی ماشینی در عصر حاضر برای ما ایجاد که است فکر کنیم و نوع تفکر مان را به طرز چشمگیر و سود مندی تغییر دهیم.

دانیل پینک بر اساس تحقیقاتی که در سراسر دنیا  انجام شده، به تشریح شش توانایی اساسی در انسان ها می پردازد که برای رسیدن به موفقیت در کار و زندگی شخصی، کاملاً حیاتی هستند. کتاب ذهن کامل نو، مخاطبین را با جنبه هایی ناشناخته از زندگی آشنا می سازد و روشی نو را برای اندیشیدن به آینده به آن ها معرفی می کند.

کتاب ذهن کامل نو، ذهن خواننده را به مکان جدید و جسورانه ای از فکر کردن در مورد آینده می برد و باعث می شود خواننده دیدگاه خلاقانه تری در این مورد داشته باشد.

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک