عنوان کتاب: راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک

نویسنده: محسن قره خانی، زهرا ماجدی و محمد رضا اسماعیلی

نویسندگان در معرفی  کتاب راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک آورده اند: سازمان ها با هر اندازه و هدفی با عواملی مواجه اند که ممکن است اهداف را تحت تأثیر قرار داده و دستیابی به آنها را با عدم اطمینان روبرو ‌سازد. ریسک همان اثری است که این عدم‌اطمینان بر اهداف سازمان دارد. این اولین جمله استاندارد ISO 31000 است که به خوب مفهوم ریسک را مشخص می کند. ریسک در همه جا وجود دارد و در تصمیمات سازمان باید به درستی به آن توجه شود. این موضوع خصوصا در نهادهای مالی از اهمیت بیشتری برخودارد است.
کتاب ریسک کتابی مرجع و با رویکرد عملی است که به مدیران وکارشناسان در هر سطحی و هر سازمانی برای شناسایی اندازه گیری و مدیریت ریسک ها کمک می کند. این کتاب مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO 31000 تدوین شده و به منظور تقویت درک خواننده در هر بخش مثال ها و روش های متنوعی ارائه شده است. این کتاب در هر مرحله مدیریت ریسک ابزارهای ساده و اثربخش در اختیار خواننده قرار می دهد. همچنین کلیه اسناد و چک لیست های مورد نیاز مدیریت ریسک در بخش ضمائم کتاب قابل استفاده است و در زیر می توانید برخی دانلود نمایید.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو ۳۱۰۰۰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳزو -۳۱۰۱۰ -اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو ۷۳- واژﮔﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ

گردآوری شده در مجله بیستک