عنوان کتاب: رقص تغییر

نویسنده: پیتر سنگه

رقص تغییر با استناد به تجارب شرکت هایی که تغییرات پایدار را تجربه کرده اند، نشان می دهد چگونه تغییر ارزش ها، آرزوها و رفتارهای افراد با تغییرات بیرونی فرآیندها، استراتژی ها، فعالیت ها و سیستم ها ترکیب می شود. این کتاب با رویکرد سیستمی، به مدیران عامل، مدیران عملیاتی، مدیران شبکه و اجرایی و همچنین مشاوران کمک می کند تا شیوه تفکر خود را در مورد تغییر، تغییر بدهند. خواندن این کتاب برای تمام کسانی که می خواهند سازمانی پویا و اثربخش داشته باشند، ضروری است.

کتاب رقص تغییر ، ده چالش مهمی را که اقدامات تغییر در مراحل مختلف آغاز، تثبیت و بازنگری با آن مواجه می‌شوند، شناسایی و تحلیل کرده است.

تغییر پایدار از تحمیل خواست به دیگران ناشی نمی شود. ترس می تواند محرک بسیاری از تغییرات باشد، اما این تغییرات عمری کوتاه دارند و فقط تا وقتی ترس وجود دارد، دوام می آورند. تغییراتی که افراد نسبت به آن ها احساس تعهد درونی نمی کنند، تخیل، خواست خطر کردن، شکیبایی، پشتکار و نهایتا یادگیری را که هر تغییر عمده ای بی تردید به آن ها نیاز دارد، به دنبال ندارند.

معلم یا والدین اقتدارگرا ممکن است کودکی را به تغییر رفتار وادار کنند، اما تغییر فقط وقتی ماندگار می شود که کودک خودش مشتاق تغییر باشد. همان طور که اومبرتو ماتورانا می گوید حتی در سیستم های سیاسی تمامیت گرا که اطاعت تحمیل می شود، مردم همچنان به دنبال حوزه هایی اند که در آن بتوانند استقلال خود را حفظ کنند.

در تصویر زیر، مسیری که با خواندن این کتاب طی خواهید کرد را مشاهده می کنید:

رقص تغییر

فهرست مطالب

– کارتان را شروع کنید
فصل اول: آشنایی با کتاب
فصل دوم: ایجاد تغییر بنیادی

– چالش‌های اقدام
فصل سوم: کمبود وقت
فصل چهارم: نداشتن کمک
فصل پنجم: مربوط نبودن
فصل ششم: ایستادن پای حرف

– چالش‌های تغییر پایدار
فصل هفتم: ترس و دلهره
فصل هشتم: ارزیابی و انداز‌گیری
فصل نهم: معتقدان واقعی و ناباوران

– چالش‌های بازطراحی و بازنگری
فصل دهم: اداره کردن
فصل یازدهم: ترویج
فصل دوازدهم: استراتژی و هدف
یادداشت پایانی

گردآوری شده در مجله بیستک