عنوان کتاب: ریاضیات زیبا

نویسنده: تام سیگفرید

کتاب ریاضیات زیبا با عنوان فرعی «جان نش، نظریهٔ بازی‌ها، و جست‌وجوی رمز طبیعت» است.

میلیون ها نفر در سراسر جهان فیلم ذهن زیبا را دیده اند اما عدهٔ کمی ریاضیاتی را درک کرده اند که ذهن زیبای جان نش خلق کرده است. امروزه ریاضیات زیبای نش به زبانی جهانی برای تحقیق در علوم اجتماعی تبدیل شده است و در دیگر رشته های علمی نظیر زیست شناسی تکاملی، علوم اعصاب و حتی فیزیک کوانتومی نیز نفوذ کرده است. جان نش برای تحقیقات برجسته اش در دههٔ ۱۹۵۰ در زمینهٔ بازی ها برندهٔ جایزهٔ نوبل سال ۱۹۹۴ شد.

زیست شناسان تکاملی این نظریه را در دههٔ ۱۹۷۰ به کار بردند و اقتصاددانان در دههٔ ۱۹۸۰ آن را پذیرفتند. امروزه دانشمندان علوم اعصاب با استفاده از نظریهٔ بازی ها مغز را بررسی می کنند و انسان شناس ها به کمک آن خود را به مطالعهٔ مردم فرهنگ های مختلف مشغول می کنند. زیست شناسان آن را برای تبیین تکامل به کار می گیرند، و ریاضی دانان از آن برای درک بهتر شبکه های اجتماعی بهره می برند. تام سیگفرید در این کتاب شرح می دهد که نظریهٔ بازی ها چگونه علوم زیستی، علوم اجتماعی، و علوم طبیعی را به طریقی به یکدیگر پیوند می دهد که رؤیای آسیموف را دربارهٔ روان تاریخ یا رمز طبیعت به واقعیت نزدیک تر می کند.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: دست اسمیت (جست‌وجو برای نوعی از طبیعت)
فصل دوم: بازی‌های جان نش (ریشه تئوری بازی)
فصل سوم: تعادل نش (پایه تئوری بازی)
فصل چهارم: استزاتژی اسمیت (تکامل/بی‌نظمی/همکاری)
فصل پنجم: رویای فروید (بازی و مغز)
فصل ششم: راه‌حل سلدون (تئوری بازی فرهنگ و طبیعت انسان)
فصل هفتم: آمار کوئست و مولکول‌های ماکسول (آمار و جامعه آمار و فیزیک)
فصل هشتم: لینک‌های بیکن (شبکه، جامعه، بازی)
چشم‌انداز آسیموف (در روانشناسی یا جامعه‌شناسی)
منابع

گردآوری شده در مجله بیستک