نام کتاب: زن بودن

نویسنده: تونی گرنت

مترجم: فروزان گنجی زاده

کتاب زن بودن بیان چگونگی دور شدن زنان جوامع صنعتی و مدرن معاصر از سرشت و فطرت طبیعی خود است. تونی گرنت نویسنده کتاب با تأکید بر نقش ابزاری زن در جوامع سرمایه داری کلان، ضمن انتقاد از شعارهای جنبش فمنیستی و انقلاب جنسی پیامد و تأثیر آن را بر روح و روان زن و انحطاط خانواده نشان می دهد. نویسنده چهارگونه شخصیت در جهان معاصر را برای زن تصویر می کند؛ زن مادونا، آمازون، مادر و معشوقه و سپس به بررسی دقیق هریک از این ابعاد می پردازد او معتقد است زن امروزی به صورت یک زن آمازون درآمده که از طبیعت ملایم و لطیف خود دور افتاده است و اکنون نیازمند است تا زنانگی گم شده اش به ویژه جنبه های مادر، مادونا و معشوقه شخصیتش را باز یابد وی در نهایت زنی را کامل می داند که در طول دوره حیاتش همه جنبه های روانی خود را تجربه کند و در هم بیامیزد.

این کتاب مشتمل بر ۹ فصل است

فصل اول: دروغ بزرگ آزاد سازی

فصل دوم زن آمازون

فصل سوم: چهار جنبه زن

فصل چهارم: بحران در مادونا

فصل پنجم: زنانگی را در آغوش بگیریم

فصل ششم: قهرمانتان را بیابید

فصل هفتم: از عهده مردان برآمدن

فصل هشتم: جسم و روح

فصل نهم: بانوی آمازون