نویسنده در کتاب زیبایی شناسی علم اقتصاد سعی کرده به تبیین این موضوع بپردازد که اگر نظریه های اقتصادی ارائه شده طی اعصار گوناگون را از منظر زیبایی شناسانه بنگریم و در بستری هولوگرافیک به بررسی آنها بپردازیم، در نهایت به این نتیجه می رسیم که گویی هر نظریه اقتصادی در هر دوره تاریخی، عصاره ای است از شرایط حاکم بر مردمان همان دوره، که نویسنده این مردمان را «انسان اقتصادی» می نامد. در حقیقت، گویی نظریه های اقتصادی چیزی جدا از زیست انسان اقتصادی در هر زمانه ای نیستند.

این کتاب حول سه محور: «انسان اقتصادی»؛ «زیبایی شناسی» و «ادراک هولوگرافیک اقتصاد» نگارش شده است و دوره‌های تاریخی مورد بحث آن عبارتند از: عصر سیاسی-اجتماعی یونان باستان، عصر امپراطوری روم، دوران تاریکی در اروپا، قرون وسطی در اروپا، رنسانس، مکاتب ادبی-هنری اومانیستی و بورژوایی و مکاتب فلسفی-سیاسی اومانیستی عصر جدید.

فهرست مطالب

نگاه هفت اقتصاددان ایرانی به کتاب زیبایی‌شناسی علم اقتصاد
پیش‌گفتار
فصل اول: کلیات
۱- مقدمه
۲- انسان اقتصادی
۳- زیبایی‌شناسی
۴- ادراک هولوگرافیک اقتصاد
۵- معرفی کتاب
فصل دوم: عصر سیاسی-اجتماعی یونان باستان
۱- یونان باستان قبل از پیدایش مسیحیت
۲- عصر هومری
۳- عصر پریکلس: عصر اقتصاد آزاد، دموکراسی و توسعه هنر و فلسفه
۴- رابطه میان اخلاق و مناسبات اقتصادی-اجتماعی یونان باستان
فصل سوم: عصر امپراطوری روم
۱- امپراطوران روم باستان
۲- امپراطوری روم باستان: علاقه به ادبیات
۳- امپراطوری روم: علاقه به هنر
۴- نظام برده‌داری
فصل چهارم: دوران تاریکی در اروپا
۱- علل انحطاط امپراطوری روم غربی
۲- مسیحیت
۳- تاسیس حکومت‌های نوظهور بربرها در امپراطوری روم
فصل پنجم: قرون وسطی در اروپا
۱- انحصار کلیسا
۲- نشر، تالیف، نگارش و ترجمه متون
۳- منبر، خطابه و موعظه
۴- شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی: قرون وسطی در نگاهی اجمالی
فصل ششم: رنسانس
۱- فلسفه مدرسه و عصر فیلسوفان پیش از رنسانس
۲- عوامل پیدایش رنسانس
۳- اشاره‌ای به آرا و اندیشه اندیشمندان عصر جدید در اروپا
۴- تاثیرات متقابل آرای اندیشمندان عصر جدید بر علم اقتصاد
فصل هفتم: مکاتب ادبی-هنری اومانیستی و بورژوازی
مقدمه
۱- تفکر عصر جدید: اومانیسم
۲- مکاتب ادبی-هنری اومانیستی
فصل هشتم: مکاتب فلسفی-سیاسی اومانیستی عصر جدید
مقدمه
۱- دئیسم و آتئیسم
۲- اندیویدوآلیسم و کالکتویسم
منابع و ماخذ

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک