عنوان کتاب: زیستن با ریتم زندگی و نه با آهنگ خشم

نویسندگان: دکتر جورج اچ. ایفرت، متیو مک کی، جان فورسایت

کتاب زیسن با ریتم زندگی و نه با آهنگ خشم ، نوشتاری روانشناسی-رفتار درمانی که هدف از تالیف آن ارائه راهکار های جدید مبنی بر پذیرش و تعهد، راهبردهای علمی و عملکردهای اثربخش به شکل تمرین های ساده و مفید برای کنترل خشم و دستیابی به یک زندگی عاری از درد و رنج است . این کتاب به شما می آموزد که چگونه درد و رنجی را که سبب خشم در شما و دیگران می شود از راه تمرکز انرژی کاهش دهید و با شفقت رفتار کنید.

این کتاب موهبتی از زندگی و امید را به کسانی می بخشد که خشم خود را مانند یک چالش مساله ای برای رویارویی می بینند، یا آن را سرکوب یا کنترل می کنند، یا بدتر از همه خشم خود را نادیده می گیرند.

در واقع این کتاب مناسب درمانگرانی است که می خواهند به مراجع خود بیاموزند به جای مبارزه با خشم و دیگر احساسات آسیب زننده، یاد بگیرد آنها را بخشی از خویشتن خود بداند و زندگی را بدون هیچ گونه قضاوت و ارزیابی در مورد خود یا محکوم ساختن نفس خویش ادامه دهد.

هستۀ اصلی مبارزه بیهوده با خشم حمایت از خویشتن آسیب پذیر در برابر آسیب و درد و رنج با استفاده از خشم و سرزنش است. این کار نه تنها موثر نیست، بلکه مشکلات بی شمار دیگری را در زندگی ایجاد می کند. تایید افکار و احساسات خشم آلود، همان گونه که هستند، دست برداشتن از مبارزه با خشم را آسان تر می کند. یادگیری تبدیل شدن به ناظری بی غرض، مهارتی است که رهایی از درد و رنج را برایتان به ارمغان می آورد.

آموزه های این کتاب به ما می گوید خشم احساس طبیعی هر انسان سالمی است ولی پرخاشگری و رفتارهای خشونت آمیز رفتار و عمل انتخاب شدۀ کسی است که نیاموخته چگونه با افکار و احساسات خود برخورد کند.

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک