عنوان کتاب: شوک آینده

نویسنده: الوین تافلر

 کتاب شوک آینده که در سال ۱۹۷۰ منتشر شد و تافلر را به اوج شهرت جهانی رساند، فرایند تغییر و چگونگی تاثیر آن را بر زندگی مردم و سازمان‌ها تبیین می‌کند. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «آینده برای بشر امروز در موارد بسیاری دیگر تداوم گذشته نیست. گسست‌های پی‌درپی و گسترده، پیوند انسان معاصر را با گذشته‌اش گسیخته و از حد ظرفیت آدمی برای تحمل تغییرات فراتر می‌رود. تافلر معتقد است بشر دچار بیماری تغییر شده؛ چراکه نمی‌تواند خود را با سرعت تغییر محیط پیرامونش تطبیق دهد. گرچه پاره‌ای از این تغییرات گریزناپذیرند اما بخشی از آن‌ها هدایت‌نشده و بیهوده‌اند. تافلر رسالت انسان و جامعه‌ی معاصر را شناخت و هدایت تغییرات برای حفاظت بشر در برابر شوک آینده می‌داند و می‌پرسد که در این دنیای ناپایدار پدیده‌های گذرا، کدام ستون محکم می‌تواند ما را در برابر سیلاب آینده حفظ کند؟»

این کتاب مشتمل بر ۶ بخش می باشد که عبارتند از:

  • مرگ تداوم که مروری است بر جریان پر شتاب تغییرات و روند آهنگ زندگی انسان ها
  • ناپایداری که به ناپایداری ارتباط انسان ها با اشیاء، مکان ها، مردم، سازمان ها و اطلاعات می پردازد.
  • تازگی که شامل سیر علمی، تجربه سازان و خانواده گسسته است.
  • تنوع و کثرت که به ریشه های پیش گزینی، ازدیاد خرده کشی ها و تنوع سبک های زندگی اشاره کرده است.
  • محدودیت های انطباق پذیری که به جنبه های جسمانی و روانی شوک آینده پرداخته است.
  • استراتژی بقا که به مطالبی مانند مواجهه با آینده، آموزش و پرورش در زمان آینده، فراهم کردن تکنولوژی و تدبیر آینده گرایی اجتماعی اشاره نموده است.

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک