عنوان کتاب: مدیر یک‌ دقیقه‌ ای

نویسنده: اسپنسر جانسون، کن بلانچارد

مدیر یک دقیقه ای سمبلی است که به هر یک از ما یاد آوری می کند که هر روز یک دقیقه به چهره افرادی که بر آنها مدیریت میکنیم نگاه کنیم و بخاطر بسپاریم که آنها مهمترین منابع ما هستند.
مدیر یک دقیقه ای با مردی شروع می شود که برای مدیریت صحیح به سازمان های متعددی مراجعه می کند. اما سازمانهایی را می بیند که با مدیران متکبر هدفشان فقط سازمان است و ظاهرا هم سازمان موفقی به نظر می رسند اما کارکنانشان ناراضی و ناموفقند و یا برعکس مدیران آسان گیر و کارمندان راضی؛ در اینجا به نظر می رسد  مدیران دو نوعند گروهی فقط به دستاوردها و سود سازمان و گروهی به فکر کارکنان و افراد در سازمان توجه می کنند.
مدیریت یک دقیقه ای شامل سه رمز و مرحله  اصلی است:
۱- هدف گذاری یک دقیقه ای: در اینجا آنچه را که باید انجام شود با کارکنان روی هدف ها توافق می شود و خلاصه هدف بطور خلاصه کاملا روی کاغذ آورده می شود عملکرد یا رفتار خوب و درست شناسایی می شود و هر ازگاه در طول روز یک دقیقه صرف عملکرد می شود تا با هدف مطابقت داشته باشد.

۲-تشویق یا تمجید یک دقیقه ای: وقتی کار درست انجام می شود مدیر کاری را که درست انجام شده دقیقا مشخص می کند و بلافاصله و فورا تمجید را که نباید بیشتر از یک دقیقه وقت صرف شود انجام میدهد.

۳-توبیخ یا تنبیه یک دقیقه ای: مدیر یک دقیقه ای تنبیه اش سی ثانیه طول می کشد و موضوع و علت اشتباه را دقیقا مشخص می کند و به هیچ وجه نه به شخصیت فرد، بلکه عملکرد غلط اشاره دارد  و در نهایت وقتی تمام شد واقعا توبیخ تمام میشود. بعد از توبیخ چند ثانیه سکوت و نهایتا با فرد خاطی دست بدهید تا احساس کند که در کنارش هستید و البته کسی را توبیخ می کنیم که می دانیم توانایی بهتر انجام دادن کار را دارد.

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک