نام کتاب: مهارت گفتگو برای همسران
نویسنده: زهره شیری

قلب روابط صمیمی انسانی است و پایه و اساسی است کـه سـایر جنبـه هـای  گفتگو روابط انسانها بر آن بنا نهاده می شود. گفتگو راهی است که انسان از طریق آن معـانی را خلـق می کند و به صورت کلامی و یا غیرکلامی آن را با دیگران در میان می گذارد. توانایی گفتگو، یکی ازمعدود مهـارت هـایی اسـت کـه افـراد، اگـر بخواهنـد از روابـط صمیمانه لذّت ببرند، باید بر آن تسلط یابند. در حقیقت، توانایی و اشتیاق برای گفتگو و ارتباط خوب از جمله مهمترین عوامل نگهدارنده یک رابطه رضایت بخش است. در این کتاب قصد بر آن است که به هنر گفتگوی بین فردی نظری انداخته شود، که در این میان به تعریف گفتگو، اهمیت گفتگو، اصول و سبک های گفتگـو، مهـارتهـای گفتگـو، الگوهای تخریبگر و ارتقا بخش گفتگو و در نهایت عوامـل مـؤثر بـر کیفیـت گفتگـو پرداختـه خواهد شد. امید است با آگاهی از آنها و به کارگیری آنها، سطح صمیمیت شما با همسر، اعضای خانواده و دوستانتان افزایش یابد. به این دلیل که گفتگو، کلید ازدواج موفق است، این کتاب را با برخـی از یافتـه هـای پژوهشی اولسون و اولسون، که بر نقـش گقتگـو در روابـط زوجـی تکیـه دارنـد، آغـازمی کنیم.