عنوان کتاب: نام‌های تجاری، تنبل، زرنگ، خنثی

نویسنده: احسان مهدی نژاد

کتاب نام‌های تجاری، تنبل، زرنگ، خنثی؛ دستورالعمل ساخت یک نام تجاری ، تنها کتاب ساخت نام تجاری ایرانی است که کاملا بومی بوده و مطابق با شرایط روز ایران نوشته شده است.

نویسنده در این کتاب الگوهایی را یافته است که از طریق استفاده از این  الگوها و استفاده به صورت کلیدهای ساخت نام تجاری می توان به یک نام تجاری و قدرتمند مختص خود دست یافت. کل این کتاب در قالب دستورالعمل نگارش شده است و در انتهای هر فصل تمریناتی نیز بابت یادگیری هر چه بیشتر خواننده تهیه شده است.

در کتاب نام های تجاری تنبل زرنگ خنثی روشی بیان شده است که ماشین نام سازی نامیده شده است! شما با آگاهی از کارکرد این ماشین فرضی می‌توانید به توانایی درک اصول و ساخت نام های تجاری برسید.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: نام های تجاری مرتبط با کارآیی
فصل دوم: نام های اختصاری
فصل سوم: نام های ترکیبی
فصل چهارم: نام های ژنریک و عمومی
فصل پجم: تله گسترش یک نام تجاری
فصل ششم: مولتی برند
فصل هفتم: نام های شخصی
فصل هشتم: واژه های روزمره
فصل ویژه: نام گذاری کتاب
فصل ویژه دوم: نام گذاری سایت
فصل آخر: مرور آموخته ها و چک لیست ساخت نام تجاری

 

 

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک