عنوان کتاب: هیچ چیز تصادفی نیست

نویسنده: آلن جی هانتر

ما در این دنیا موجودی رها شده نیستیم. ما تنها نیستیم. هر کدام از ما باید در مسیری قرار بگیریم که در آن حس رضایت کنیم.پروفسور کارل گوستاو یونگ، روانکاو سویسی، زمانی به این نتیجه رسید که مسیری که ما برای آن ساخته شده ایم بدون راهنما و نشانه نیست.او با بنیانگذاری مفهوم” همزمانی”توانست این موضوع را روشن کند که در زندگی حوادث و اتفاقاتی دور از انتظار ما رخ میدهد که مسیر زندگی را از آنچه ما قبلا برنامه ریزی کرده بودیم منحرف میکند یا در جاهایی اتفاقاتی میافتد که حس میکنیم ما از جایی بدون آنکه انتظار داشته باشیم مورد حمایت قرار گرفته ایم. این کتاب که به صورت کاملا کاربردی تهیه و تدارک دیده شده به شما کمک میکند به دور از اینکه بخواهید اتفاقاتی که در زندگیتان رخ میدهد را به خوب و بد تقسیم کنید، به دنبال کشف معنای اتفاقاتی باشید که برای شما در حال رخ دادن است. پس از مدتی کار با این کتاب متوجه میشوید که” هیچ چیز تصادفی نیست”و هر آنچه برای شما رخ میدهد، اگر گوش شنوا داشته باشید، شما را در مسیری که باید در آن قرار گیرید، قرار میدهد و شما از بودن در چنین مسیری و داشتن چنین نگاهی علیرغم همه سختیهای راه، خشنود و راضی خواهید بود.

فهرست مطالب

بخش اول: همزمانی چیست؟
بخش دوم: موانع همزمانی
فصل یک: همزمانی یا صرفا شانس؟
فصل دو: دست راهنما
فصل سه: مغز در مقابل قلب / فکر در مقابل احساس
فصل چهار: نمونههای کاربردی از جریان . . .
فصل پنج: آنچه را نیاز دارید آرزو کنید
فصل شش: همزمانی در ادبیات
فصل هفت: با شجاعت عمل کنید
فصل هشت: انجام کار
فصل نه: اسطوره و ادبیات
فصل ده: تله های ذهنی و شکل دادن به واقعیت هستی

 

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک