عنوان کتاب: وابستگی سالم

نویسنده: روبرت برنشتاین

در این کتاب کم نظیر، نویسنده درباره وابستگی سالم و مهارت‌های مربوط به آن صحبت می‌کند. برای رسیدن به مهارت‌های لازم وابستگی سالم برنامه ای عملی پیشنهاد شده است. این کتاب شکواییه ای بر علیه این باور مرسوم است که وابستگی را چیز بدی می‌داند. این باور که انسان‌های بالغ باید تنها به خودشان متکی باشند، کنار زده می‌شود. بیش از بیست سال بررسی و پژوهش در این زمینه مشخص کرده است که وابستگی بیش از اندازه و کمتر از اندازه هر دو بد هستند. این گونه است که نویسنده کتاب به مفهوم وابستگی سالم اشاره دارند و این سیاست را به همه توصیه می‌کنند.

شادترین و خشنودترین و تطبیق یافته ترین فرد کسی است که تعادل بین( صمیمیت واستقلال) و (اعتماد بنفس و خود مختاری) را رعایت کند. تغییر فرایندی غیر قابل پیش بینی است و جنبه های مثبت و منفی موانعی هستند که جلوی سرعت تغییر در شما را می گیرند. پس ثابت قدم باشید زیرا وابستگی سالم سفری برای همه عمرتان است .(از این سفر لذت ببرید)

برای داشتن زندگی پربار، هر یک از ما به وابستگی سالمی که در درونمان نهفته است احتیاج داریم. باید بیاموزیم تا میان صمیمیت و خودمختاری تعادلی به وجود آوریم؛ بدون اینکه احساس یاس و نومیدی کنیم از دیگران کمک بطلبیم؛ و بدون اینکه خود را در این جریان ببازیم با دیگران در پیوند و اتصال شویم.

این کتاب حول ۳ محور زیر صحبت می کند

۱- قویتر شدن با توسل به دیگران .

۲- رفتن به فراسوی این باور رایج در جامعه که تکیه بر دیگران را اشتباه فرض می کنند .

۳ ـ وابستگی سالم چیست؟

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل ۱: وابستگی سالم: چارچوبی برای تغییر

فصل ۲: ریشه‌های نارضایی: چگونه فاصله‌گرفتن از دیگران را آموختیم

فصل ۳: بازی‌ها و دام‌های رابطه

فصل ۴: وابستگی سالم در عشق

فصل ۵: وابستگی سالم در دوستی

فصل ۶: وابستگی سالم در خانواده

فصل ۷: والد وابسته‌ی سالم

فصل ۸: وابستگی سالم در محیط کار

فصل ۹: وابستگی سالم در اوقات دشوار

فصل ۱۰: وابستگی سالم و پیر شدن توام با موفقیت

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک