عنوان کتاب: چگونه درباره چیزهای عجیب بیندیشیم

 تئودور شیک، لوئیس ون

کتاب چگونه درباره چیزهای عجیب بیندیشیم از چگونگی ارزیابی منطقی سردرگم‌کننده‌ترین باورها درباره‌ی پدیده‌های پارانرمال، فراطبیعی، و رازآلود سخن میگوید. مفهوم اصلی مطرح شده دراینجا عبارتست از باورهای خوش‌بینانه از هر قسمی نیازمند دلایل خوب‌اند. جدا کردن دلایل خوب از بد امکان‌ذیر است ( حتی در قلمرو رازآلودگی)، و سرانجام این نکته که فراگرفتن این مهارت هم سودمند و هم نیروبخش است.

چگونه درباره‌ی چیزهای عجیب بیاندیشیم، چگونگی به کارگیری گام به گام این اصول اندیشیدن انتقادی را برای ادعاهای خارق‌العاده متعددی عرضه میدارد و نشان میدهد که چرا خود این اصول معتبرند.

قسمتی از کتاب

کسی را خردمند بنامید که کارهایش ، گفته هایش ، و گام هایش ، همگی یک «چون» روشن برای یک «چرای» روشن باشد.

انسان چیز کوچکی است ، و شب بسیار گسترده و سرشار از شگفتی ها.

مردم در هرجا از باور کردن آنچه که می دانند راست نیست لذت می برند، چرا که آنها را از مصیبت درباره خودشان و مسئولیت پذیری درباره آنچه می دانند خلاص می کند.

ما نیازمند اراده ای برای باور کردن نیستیم، بلکه نیازمند اراده ای برای دریافتنیم.

وقتی هیچ چیز قطعی نباشد، هرچیز ممکن می شود.

فهرست مطالب کتاب

 • پیش سخن
 • دیباچه
 • فصل ۱ مقدمه: برخورد نزدیک با عجایب
  • اهمیت چرا
  • ورای عجیب تا یاوه
  • نمونه هایی از شگفت انگیزی
 • فصل ۲ ممکن بودن ناممکن
  • پارادایم و پارانرمال
  • امکان پذیری ESP
  • مسئله میدانی
 • فصل ۳ جستجوی حقیقت در تجربه شخصی
  • به نظر آمدن و بودن
  • جستجوی شفافیت در ابهام
  • قضیه بلوندلو
 • فصل ۴ نسبیت باوری ، حقیقت و واقعیت
  • هر کدام از ما واقعیت خود را می آفرینیم
  • چاه نسبیت باور
  • رویایی با واقعیت
 • فصل ۵ دانش ، باور ، مدرک
  • فنون دانش یابی بابلی
  • عقیده خبره
  • رویکرد به شهود
 • فصل ۶ برهان ها: خوب ، بد و عجیب
  • برهان های استنتاجی
  • برهان های استقرایی
  • مغالطه های ساده
 • فصل ۷ علم و متظاهران به آن
  • علم و جزم اندیشی
  • روش شناسی علمی
  • فرضیه های تأیید کننده و رد کننده
 • فصل ۸ چگونگی ارزیابی «درمان معجزه آسا»
  • تجربه شخصی
   • ماهیت متغیر بیماری
   • اثر دارونما
  • رویکرد به سنت
  • دلایل علم
 • فصل ۹ مطالعات موردی در قلمرو شگفت آوری
  • فرمول بیابیجار
   • گام ۱: ادعا را به وضوح بیان کنید
   • گام ۲: مدرک مربوط به ادعا را بیازمایید
   • گام ۳: فرضیه های جایگزین را در نظر بگیرید
  • هومیوپاتی
  • ارتباط برقرار کردن با مردگان
 • پی گفتار: دورنمای رازها
 • نمایه

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک