تا کنــون کتاب های مدیریتــی زیادی دربارۀ راه اندازی و ادارۀ کســب و کار تألیف و ترجمه شــده و در عمدۀ آنها مدل هــا و روش ها مرحله به مرحله توضیــح داده شــده اســت. همــۀ ایــن کتاب هــا اقدامــات الزم را بــرای ســاخت کســب و کار تشــریح کرده انــد امــا وقتــی در مقــام کارآفریــن یــا مدیرعامل، این اصول را به کار می برید و پیاده سازی می کنید، می بینید آنچه پیش بینی کرده کافی نیستند و یک جای کار می لنگد، بازار خوبی انتخاب نکردید، نتوانســتید نیروهای خوبــی جذب کنید، رقبا به ســرعت رشــد کردنــد و مانند اینهــا. این مــوارد به اصطلاح همان فــوت کوزه گری اســت کــه در اغلب ایــن کتاب ها بیان نمی شــود. بــه قول بــن هاروو یتز اینها مخمصه هایی است که ما را گیر می اندازد.
نویســندۀ این کتــاب که خــود مدیرعامــل و بنیانگذار شــرکتهای مطرحی در حوزۀ فناوری در سیلیکون ولی بوده است، سعی کرده است تجربیــات خود را بــه زبانی ســاده، و روان و داســتانی بــرای مخاطبانش بیان کند؛ تجربه های از ســر گذراندن این مخمصه هــا در موقعیت های گوناگون.

بن، مواردی را در کتاب خود می گوید که هیچ مدرسه مدیریتی به شما یاد نمی دهند. مواردی چون:

  • اخراج دوستان نزدیک خود از شرکت
  • چگونگی ایجاد مقام ها و عنوان ها و نحوه مدیریت آن ها
  • آیا استخدام از شرکت دوستانتان پسندیده است یا نه
  • چگونه روان خود را مدیریت کنید در حالیکه همه به شما تکیه کرده اند
  • چه کار کنید وقتی افراد باهوش، کارمندان بد می شوند.
  • چرا وی مدیرعامل بنیان گذار را ترجیه می دهد و چگونه یک بنیان گذار مدیرعامل باشید
  • آیا زمان مناسب برای فروش شرکت خود فرا رسیده و چگونه این کار را انجام دهید.

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES