عنوان کتاب: کاربردهای کارت هوشمند

نویسنده: ولفگانگ رانکل

مترجم: کیوان حسنی – سلیمان محمدزاده

کتاب کاربردهای کارت های هوشمند مرجعی مناسب برای مطالعه در مورد کارت های هوشمند، طراحی مدل های کارت های هوشمند، برنامه ریزی کارت های هوشمند و …

آنچه در این کتاب می خوانیم

فصل اول

مروری بر کارت های هوشمند

فصل دوم

سیستم عامل کارت های هوشمند

فصل سوم

حوزه های کاربرد

فصل چهارم

نمونه [الگو]های اساسی

فصل پنجم

الگوهای معماری

فصل ششم

الگوهای پیاده سازی

فصل هفتم

الگوهای عملکرد

فصل هشتم

جنبه های عملی کارت های هوشمند

فصل نهم

توضیح موارد کاربرد

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES