عنوان کتاب: گره گشایی به شیوه فیلسوفان و مهندسان

نویسنده: علی پایا

کتاب گره گشایی به شیوه فیلسوفان و مهندسان مجموعه مقالاتی درباب علم و تکنولوژی و سیاستگذاری نوشته علی پایا توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری انتشارات طرح نقد منتشر شد.

کتاب «گره گشایی به شیوه فیلسوفان و مهندسان» شامل سه بخش با عناوینی چون درباره علم و اندیشه نقاد، درباره تکنولوژی و درباره سیاستگذاری است.

مقاله های گردآوری شده در این مجموعه، در سال های دورونزدیک نوشته شده اند و به اعتبار محتوایشان ذیل سه عنوان کلی علم و اندیشه نقاد، تکنولوژی، سیاستگذاری قرارگرفته اند. برای کتاب، عنوان کلی به شیوه فیلسوفان و مهندسان درنظرگرفته شد. واژه فیلسوفان دراین عنوان ناظر به معنای فراگیر اصطلاح فلسفه است که شامل همه علوم و همه فلسفه ها می شود. فراموش نکنیم که تا اواخر قرن نوزدهم و تا زمانی که ویلیام هیول،فیلسوف علم انگلیسی، واژه دانشمند را پیشنهاد نکرده بود از دانشکندان با نام فیلسوفان طبیعی یاد می شد. واژه مهندسان نیز ناظر به همه انواع تکاپوهای تکنولوژیک است.

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک