عنوان کتاب: ۴۴۰ گام به سوی شکوفایی: جاده خوشبختی را چگونه طی کنیم؟

نویسنده: دکتر طیب رشید، افروز انجم

در سال ۲۰۰۴ سلیگمن و پترسون، دو تن از سردمداران جنبش روان‏شناسی مثبت‏ نگر، در بارۀ توانمندی‏های فردی، نظام طبقه‏ بندی ‏ای مشابه DSM مطرح نمودند. بر اساس این طبقه‏ بندی، ۲۴ توانمندی اساسی وجود دارد که وجود آن‏ها در فرد متضمن سلامت روان وی است. کتاب  ۴۴۰ گام به سوی شکوفایی بر اساس این طبقه‏ بندی نگارش یافته است. این کتاب به ۲۴ جاده‏ای که برای رسیدن به سرمنزل شادی و خوشبختی لازم است از آن‏ها بگذریم، پرداخته و برای آن ۴۴۰ گام معرفی می‏کند. مسیر راه چنین است: از جاده کنجکاوی شروع و به ترتیب از جاده‏ های خلاقیت، روشنفکری، عشق، مهربانی و… عبور کرده تا به چند قدمی خوشبختی می‏رسیم. برای برداشتن چند گام آخر نیز از میان یک جاده زیبا میانبر می‏زنیم.

اگر می خواهید همیشه احساس خوشبختی کنید،‌نباید حرکت در این مسیر را ترک کنید،‌گام های این کتاب باید این قدر تکرار شوند،‌تا به صورت شیوه زندگی درآیند.

فهرست مطالب

 • پیش گفتار
 • مقدمه
 • جاده ی اول: کنجکاوی
 • جاده ی دوم: خلاقیت
 • جاده ی سوم: روشنفکری
 • جاده ی چهارم: عشق به یادگیری
 • جاده ی پنجم: ژرف اندیشی
 • تبریک!
 • جاده ی ششم: دلیری
 • جاده ی هفتم: پشتکار
 • جاده ی هشتم: اصالت
 • جاده ی نهم: سرزندگی
 • جاده ی دهم: عشق
 • تبریک!
 • جاده ی یازدهم: مهربانی
 • جاده ی دوازدهم: هوش اجتماعی
 • ایست!
 • جاده ی سیزدهم: مسئولیت اجتماعی
 • جاده ی چهارم: انصاف
 • جاده ی پانزدهم: رهبری
 • جایزه ی ویژه!
 • جاده ی شانزدهم: عفو و بخشش
 • جاده ی هفدهم: تواضع و فروتنی
 • جاده ی هجدهم: آینده نگری
 • جاده ی نوزدهم: کنترل خود
 • تبریک!
 • جاده ی بیستم: تحسین زیبایی ها و خوبی ها
 • جاده ی بیست و یکم: قدردانی
 • جاده ی بیست و دوم: امید
 • جاده ی بیست و سوم: شوخ طبعی
 • جاده ی بیست و چهارم: معنویت
 • یک صد گام پرلذت
 • تبریک!
 • منابع

گردآوری شده در مجله بیستک