نام اصلی کتاب: play like a man, win like a woman

نویسنده: گیل ایوانز

مترجم: ویدا اسلامیه

کتاب «مردانه بازی کن، زنانه پیروز باش»، راهنمای عملی مفیدی است که مطالب آموزنده ای را در زمینه ارتباط شغلی زن و مرد آشکار می کند.
گیل ایوانز، یکی از با نفوذترین مدیران اجرایی آمریکا، در دوران فعالیتش در فضای مردسالار رسانه های گروهی به زنان بیشماری برخورد کرد که همگی در محیط کار خود احساس درماندگی می کردند. گویی در بازیی شرکت داشتند که قوانین آن را نمی دانستند.
او به این گونه به زن ها می گوید که تجارت به واقع یک بازی است و مثل همه ی بازی های دیگر قوانین خاص خود را دارد. ایوانز با صراحتی طنزآلود ضمن تاکید بر این نکته که لازم نیست زنان بر طبق قوانین مردانه بازی کنند، راهکارهای عملی لازم را برای تصمیم گیری صحیح در محیطهای شغلی به خواننده ارایه می نماید. زن ها قابلیت بی شماری برای عرضه در این جهان دارند، خواندن این کتاب برای همه بانوانی که خواهان کسب موفقیت در روابط کاری و نفوذ در محیط شغلی خویش هستتند، ضروری است. در زیر خلاصه ای از مباحث  این کتاب را مطرح می کنیم.

اﻣﺮوزه زنﻫﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﯿﺮویﮐﺎر ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺣﺘﯽ از ﻧﯿﻤﯽ از اﻗﺘﺪار ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. چرا ؟ زﯾﺮا اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق زنﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه راه و رﺳﻢ ﺑﺎزی ﺗﺠﺎرت را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﮔﯿﻞ اﯾﻮاﻧﺰ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪی ﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد، اﻏﻠﺐ زنﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ. ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را وﺿﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ، اﻣﺎ زن ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖﮐﺮد؟ ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟ درﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؟ و ﭼﻪ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی را می توان در جهت رسیدن به موفقیت شغلی برداشت.” ﻫﺪف در اﯾﻦ ﺑﺎزی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺳﺖ. ﻫﺮﺑﺎزی، زﻣﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد. ﺑﺎزی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزی از ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﯾﺎ ﻫﺮم ﻃﺮح رﯾﺰیﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺰﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ در ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪوده ی اﺧﺘﯿﺎرات اﺳﺖ. ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ. ارزش اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ. زنﻫﺎ ﺷﮑﻞ داﯾﺮه را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﺷﮑﻞداﯾﺮه در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﯽﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺘﺪاوﻟﺶ ﻫﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺮﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ. ﺷﻤﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎی دارﯾﺪ، ﭘﺲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺘﺎن ﻋﻤﻞﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻤﺎن ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ  ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ. ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﻤﯽ از  ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﯿﺪ در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت در ﭘﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ آن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ. ﺑﺎور  ﮐﻨﯿﺪ ﻫیچ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

از میان راهکارهای مفید مطرح شده در این کتاب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • چهار اصل اساسی در بازی کسب و کار
  • ﭼﻬﺎرده ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در کسب و کار
  • ده واژه با مفاهیم متفاوت در دیدگاه زن و مرد
  • شش رفتاری که مردها در محل کار از خود بروز می دهند اما زن ها قادر به بروز آن ها نیستند
  • چگونگی ورود به بازی کسب و کار و خروج از آن
  • چگونه می توان در عرصه های شغلی امتیاز کسب کرد؟
  • چه هنگامی باید خطر کرد؟

به قلم: پردیس زرین قدم