معرفی شغل کارگزین ،این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مختلف کارگزینی برحسب مورد تصدی می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:
رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها
تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان
برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های موردنظر
استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف
پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات
مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
تهیه گزارشات لازم

کارگزین