در کتاب اخیر قدرت اراده: کشف مجدد بزرگترین قدرت انسانی ، Baumeister و John Tierney در مورد برخی از تحقیقات روانشناختی مربوط به فضیلت خود کنترلی صحبت می کنند. این کتاب با این ادعا شروع می شود که تحقیقات نشان می دهد که دو ویژگی به طور مداوم پیش بینی کننده های خوبی برای دستیابی به اهداف در زندگی شخصی و حرفه ای ما هستند: هوش و خودکنترلی. ممکن است ما نتوانیم هوش خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم ، اما می توانیم ظرفیت کنترل خود را افزایش دهیم. ما می توانیم آن را به ذهن خود آموزش دهیم.

ما اغلب اوقات فکر می کنیم که تنها راه موفقیت بهره مندی از یک ضریب هوشی بالا است اما یافته ها نشان می دهند که در واقع هوش هیجانی شاخص مهم‌تری از آی کیو برای موفقیت است.

تا زمانی که خود را نشناخته اید به خوشبختی و موفقیت نمی رسید. سعی کنید خودتان را همانگونه که هستید بپذیرید با تمام نواقص، کمبودها و نقاط ضعف،نقاط قوت و … . سعی نکنید خود و دیگران را مجاب به قبول چیزی کنید که نیستید. از اینکه کامل نیستید ناراحت نباشید هیچ کس کامل نیست و هر کس ادعایی جز این داشته باشد تظاهری بیش نیست. اما در مورد نواقص و نقاط ضعف می توانید درصدد بهبود و رشد مهارت های فردی خود برآیید.

 یک فرد موفق می داند که برای رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کند و با همین طرز فکر به خواسته خود می رسد ولی برعکس یک فرد ناموفق همیشه خوشبختی و موفقیت خود را وابسته به شانس می داند.

فقط کافی است بخواهید انسان موفقی باشید؛ و راه آن را بروید تمام اصول موفقیت را رعایت کنید خواهید دید که شما هم می‌توانید یک انسان موفق باشید.

 

عوامل موفقیت

Infographic by: https://www.headwaycapital.com