کتاب رهبری با آرامش

عنوان کتاب: کتاب رهبری با آرامش نویسنده: کارلو آنچلوتی  آنچلوتی در این کتاب خاطرات خود، شیوه ورود...

بیشتر