“معماری عجیب” از عنکبوتی که هیچ انسانی ندیده است

اگر سری به جنگل های راز آلود آمریکای جنوبی بزنید، با گونه ای خاص از عنکبوت ها رو به رو خواهید شد که به منظور محافظت از بچه های خود یک ساختار ابریشمی منحصر به فرد می سازند. این سیستم با طراحی پیچیده خود سال های سال است که ذهن دانشمندان در سراسر جهان را به خود مشغول کرده است.

بیشتر