۲۰ کشور با کندترین اینترنت جهان

طبق آخرین آمار درباره سرعت اینترنت در سال ۲۰۱۸، بیست کشور کندترین سرعت اینترنت را داشته‌اند که یمن...

بیشتر